RC-Elektro-Segler Zürihegel (2016-V)

© Arnold Wirz

zurück